AccScience Publishing / JCAU / Volume 3 / Issue 2 / DOI: 10.36922/jcau.v3i2.64
Cite this article
48
Download
1581
Views
Journal Browser
Volume | Year
Issue
Search
News and Announcements
View All
SECONDARY PUBLICATION

Beijing Private Gardens: The Third Supplementary Study

Jun Jia1
Show Less
1 School of Architecture, Tsinghua University, Beijing, China
Journal of Chinese Architecture and Urbanism 2021, 3(2), 1–44; https://doi.org/10.36922/jcau.v3i2.64
Published: 11 April 2022
© 2022 by the Journal of Architectural History. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC-by the license) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

As an important category of the classical garden system of China, private gardens in Beijing have a long and prosperous history. Based on the author’s previous studies, this article explores the topic further through textural research of twenty-six important gardens built in Beijing during the Ming (1368‒1644) and Qing (1644‒1911) dynasties, with the aim to extent the former analysis and provide additional information on garden layout and design.

Keywords
Beijing
private garden
supplementary study
textual research
Funding
National Natural Science Foundation of China
References
[1]

Zhang X. “Xiao chongshan fang shici quanji • shi ling xu gao • gui sheng wai ji” (The Complete Works of Poems of Xiaozhongshanfang • The Continuation of Poems • The Outer Collections of Guisheng) // “Qing dai shi wenji huibian” bianzuan weiyuanhui (The Compilation Committee of “The Compiled Poems and Works of the Qing Dynasty”). “Qing dai shi wenji huibian” (The Compiled Qing-Dynasty Poems). 551. 2010, Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China

[2]
  • Zhu N. “Hongloumeng” hou sishi hui zuozhe wenti zhaji (shang)” (Notes on the Authorship of Last Forty Chapters in The Dream of Red Mansions (Part 1))// “Zhongguo shehuì kexueyuan wenxue yanjiu suo hongloumeng yanjiu jikan bian wei hui. Hongloumeng yanjiu jikan: Di 6 ji” (Editorial Committee of the Research Collection on The Dream of Red Mansions, Institute of Literature, Chinese Academy of Social Sciences. Research Collection on The Dream of Red Mansions: Vol. 6). 1981. Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China
[3]
  • “Liu yun mu cha” (Flowing Clouds and Wood Branches) [J]. “Zijincheng” (Forbidden City), 2015, (6): 10-11.
[4]

Gao S. “Qing yin tang quanji” (The Complete Works of Qingyintang)// “Qing dai shi wenji huibian” bianzuan weiyuanhui” (The Compilation Committee of “The Compiled Poems and Works of the Qing Dynasty”). “Qing dai shi wenji huibian” (The Compiled Qing-Dynasty Poems). 166. 2010. Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China.

[5]

Wu C. “Chen yuan shi lüe” (The Knowledge and Strategy about Eaves and Courtyard Walls). 1983. Beijing guji chuban she (Beijing Ancient Books Publishing House), Beijing, China.

[6]

Yu M. “Ri xia jiuwen kao” (An Examination of Old News under the Sun). 1985. Beijing guji chuban she (Beijing Ancient Books Publishing House), Beijing, China.

[7]

Liu T, Yu Y. “Dijing jingwu lüe” (A Brief Record of the Imperial Capital City’s Scenery). 1980. Beijing guji chuban she (Beijing Ancient Books Publishing House), Beijing, China.

[8]

Yixuan “Jiu si tang shi gao xu bian” (The Continuation of Jiusitang’s Poems). Yingyinben (Photocopy). 2000. Hainan chuban she (Hainan Publishing House), Haikou, China.

[9]

Zaifeng “Chun qinwang zai feng riji” (Diary of Prince Chun Zaifeng). 2014. Qunzhong chuban she (Mass Publishing House), Beijing, China.

[10]

Li L. “Qiu jin shan fang ji” (The Collection of Qiujinshan Houses). 2011. Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China.

[11]

Pan L. “Sui chu tang shiji” (Suichutang Poems)// “Qing dai shi wenji huibian” bianzuan weiyuanhui” (The Compilation Committee of “The Compiled Poems and Works of the Qing Dynasty”). “Qing dai shi wenji huibian” (The Compiled Qing-Dynasty Poems). 170. 2010. Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China.

[12]

Xu Q. “Nan zhou caotang ji” (Nanzhou Thatched Cottage Collection). 1973. Taiwan xuesheng shuju (Taiwan Student Bookstore), Taipei, Taiwan.

[13]

Chen, W. “Hu hai lou quanji” (The Complete Works of Huhailou). “Yingyinben” (Photocopy). 1989. Jiangsu guangling guji keyin she (Jiangsu Guangling Ancient Books Engraving Society), Yangzhou, China.

[14]

Zha S. “Zha pu shi chao” (Zhapu Poems)// “Qing dai shi wenji huibian” bianzuan weiyuanhui (The Compilation Committee of “The Compiled Poems and Works of the Qing Dynasty”). Qing dai shi wenji huibian (The Compiled Qing-Dynasty Poems). 186. 2010. Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China.

[15]

Xu Q. “Dan yuan wenji” (Anthology of Dan Garden). “Yingyinben” (Photocopy). 2014. Guojia tushu guan chuban she (National Library Press), Beijing, China.

[16]

Zhu Y. “Pu shuting ji” (The Exposed Book Pavilion Collection). 1989. Shanghai shudian (Shanghai Bookstore), Shanghai, China.

[17]

Zhang Y. “Cun cheng tang shiji” (Cuncheng Hall Poems). “Yingyinben” (Photocopy). 2000. Hainan chuban she (Hainan Publishing House), Haikou, China.

[18]

Xu Y. “Han jing tang ji” (The Collection of Sutras) [M]// “Qing dai shi wenji huibian” bianzuan weiyuanhui (The Compilation Committee of “The Compiled Poems and Works of the Qing Dynasty”). “Qing dai shi wenji huibian” (The Compiled Qing-Dynasty Poems). 132. 2010. Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China.

[19]

Han T. “You huai tang wengao shi gao” (The Poems at Youhuai Hall) [M]. “Yingyinben” (Photocopy). 2014. Guojia tushu guan chuban she (National Library Press), Beijing, China.

[20]

Wu J. “Xi zhai ji” (The Collection at Western Study Hall) [M]// “Qing dai shi wenji huibian” bianzuan weiyuanhui (The Compilation Committee of “The Compiled Poems and Works of the Qing Dynasty”). “Qing dai shi wenji huibian” (The Compiled Qing-Dynasty Poems). 196. 2010. Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China.

[21]

Yan Y. “Yantaipu xiansheng ji” (The Collection of Yan Taipu)// “Qing dai shi wenji huibian” bianzuan weiyuanhui (The Compilation Committee of “The Compiled Poems and Works of the Qing Dynasty”). “Qing dai shi wenji huibian” (The Compiled Qing-Dynasty Poems). 177. 2010. Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China.

[22]

Zhen J. “Tian zhi ou wen” (The Heaven Heard by Chance). 1982. Beijing guji chuban she (Beijing Ancient Books Publishing House), Beijing, China.

[23]

Wang W. “Dun weng qianhou lei gao” (The Manuscript of Before and After by the Blunt Old Man)// “Qing dai shi wenji huibian” bianzuan weiyuanhui (The Compilation Committee of “The Compiled Poems and Works of the Qing Dynasty”). “Qing dai shi wenji huibian” (The Compiled Qing-Dynasty Poems): 94-95. 2010. Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China.

[24]

Jiang C. “Jiang xiansheng quanji” (The Complete Works of Mr. Jiang)// “Qing dai shi wenji huibian” bianzuan weiyuanhui (The Compilation Committee of “The Compiled Poems and Works of the Qing Dynasty”). “Qing dai shi wenji huibian” (The Compiled Qing-Dynasty Poems): 107. Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China.

[25]

Zha S. “Jingye tang shiji” (Jingye Hall Poems). 1989. Shanghai shudian (Shanghai Bookstore), Shaanghai, China.

[26]

Hui Z. “Yan xi xiansheng ji” (The Collection of Mr. Yanxi)// “Qing dai shi wenji huibian” bianzuan weiyuanhui (The Compilation Committee of “The Compiled Poems and Works of the Qing Dynasty”). “Qing dai shi wenji huibian” (The Compiled Qing-Dynasty Poems): 209. 2010. Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China.

[27]

Huang X, Liu S. “Wan qing qijunzao beijing xi yuan tanxi” (An Analysis of the Rest Garden by Qi Junzao in Beijing in the Late Qing Dynasty)// Jia, J. “Jianzhu shi: Di 38 ji” (History of Architecture: Volume 38). 2016. Zhongguo jianzhu gongye chuban she (China Architecture and Building Press), Beijing, China.

[28]

Zhang Y. “Du su tang shiji” (The Collection of Dusu Hall’s Poems)// “Qing dai shi wenji huibian” bianzuan weiyuanhui (The Compilation Committee of “The Compiled Poems and Works of the Qing Dynasty”). “Qing dai shi wenji huibian” (The Compiled Qing-Dynasty Poems): 150. 2010. Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China.

[29]

Dasheng, Chi, H. “Faguo yisheng bei xi ye yu ta de zhongguo bingren” (French Doctor Jean-Augustin Bussière and His Chinese Patients). Feng, K. “Lao zhaopian: Di 99 ji” (Old Photos: Volume 99). 2015. Shandong huabao chuban she (Shandong Pictorial Publishing House), Jinan, China.

[30]

Song, L. “Xi po lei gao” (Western Hill Draft). “Yingyinben” (Photocopy). 2014. Guojia tushu guan chuban she (National Library Press), Beijing, China.

[31]

Tang, S. “Dongjiang shi chao” (Eastern River Poems). 1979. Shanghai guji chuban she (Shanghai Ancient Books Publishing House), Shanghai, China.

[32]

Li T. “Xunfang nü ci ren gutaiqing shenshan guju” (Looking for the Former Residence of Female Lyricist Gu Taiqing in the Deep Mountains). Beijing wanbao (Beijing Evening News), 11-3-2015(34).

[33]

Sirén O. “Gardens of China”. Translated by S. Zhao and L. Qiu.. 2017. Taihai chuban she (Taihai Publishing House), Beijing, China.

[34]

Zhou J, Zhang X. “Can luan yin gao” (The Chanting Draft of the Fairy Riding the Phoenix) “Gui sheng ji” (The Collection of Guisheng) “Gui sheng wai ji” (The Outer Collection of Guisheng) (Proofreading). 2017. Guangxi shifan xueyuan (Guangxi Normal University), Nanning, China.

Conflict of interest
None
Share
Back to top
Journal of Chinese Architecture and Urbanism, Electronic ISSN: 2717-5626 Published by AccScience Publishing